برچسب تمام پست ها

نحوه اخذ مجوز ساخت در زمین مسکونی از دهیاری مربوطه

نحوه اخذ مجوز ساخت در زمین مسکونی از دهیاری مربوطه

نحوه اخذ مجوز ساخت در رویان

نحوه اخذ مجوز ساخت در زمین مسکونی از دهیاری مربوطه    نحوه اخذ مجوز ساخت در زمین مسکونی از دهیاری مربوطه بترتیب زیر می باشد. دهیاری: ابتدا از طریق دهیاری مربوطه در نواحی توریستی شمال،  باید نوع بافت زمین شما…

بیشتر بخوانید